No.
No.Registrasi
Nama Calon Siswa
Status
151
290-0095686011AB-31102023
Ibrahim Xavendro
Sudah Terverifikasi
152
290-0096119686-29102023
Ihda Khoirul Mutammam
Sudah Terverifikasi
153
290-0095278047 A-13112023
Ilham Maulana Bagaskara
Sudah Terverifikasi
154
290-0081607079-21112023
Ilham Wahyu Aji
Sudah Terverifikasi
155
290-0093692627-12112023
Imam Rijalul Haq Setianto
Sudah Terverifikasi
156
290-0095000574-14112023
Ivana Myisha Widya Dana
Sudah Terverifikasi
157
290-0092492217-21112023
Ivander Fausta Ilham Hadrian
Sudah Terverifikasi
158
290-0084654913A-31102023
Jamal Muhamad Ramadhan
Sudah Terverifikasi
159
290-0089268485-21102023
Jasmine Humaira
Sudah Terverifikasi
160
290-0096331355a-06112023
Jibran Alfarisi
Sudah Terverifikasi
161
290-0097412964-21112023
Jihan Fayza Nabila Putri
Sudah Terverifikasi
162
290-3088100261A-08112023
Jingga Thifa'Al Bahi. JA
Sudah Terverifikasi
163
290-0095963414-22102023
Jonathan Axel Sinaga
Sudah Terverifikasi
164
290-0091116326A-15112023
Julio Abdiel Ferdinand Sinaga
Sudah Terverifikasi
165
290-0096856938-18112023
Justine Zheinri Prasatya
Sudah Terverifikasi
166
290-0081479549B-22112023
Kakang Garuda Svarnabhumi
Sudah Terverifikasi
167
290-0092167287A-22112023
Kamil Pratama Wendy
Sudah Terverifikasi
168
290-0082440193-27102023
Keisya Eve Namira
Sudah Terverifikasi
169
290-0082580182-11112023
Keisya Mutiara Putri Ferdian
Sudah Terverifikasi
170
290-0093310037A-01112023
Keiyuki Irie Winata Soetisna
Sudah Terverifikasi
171
290-0091393119H-23112023
Kelvin Andra Wijaya
Sudah Terverifikasi
172
290-0092648289A-27112023
Kenzie Siraaj Rahman
Sudah Terverifikasi
173
290-0093718819-31102023
Kevin Kenzi Claine Hutauruk
Sudah Terverifikasi
174
290-0091283802-13102023
Keyza Aurelia Alisya Putri
Sudah Terverifikasi
175
290-0097549340A-26102023
Khairi Irsyad Gustiwardana
Sudah Terverifikasi
176
290-0099800824A-06112023
Khansa Alifah Mulyadi
Sudah Terverifikasi
177
290-0089385641-13102023
Kharenza Edsel Azis
Sudah Terverifikasi
178
290-0085238552-23102023
Kiagus Muhammad Afgan Anderson
Sudah Terverifikasi
179
290-0085403957A-02122023
Klifton Natal H Sitorus
Sudah Terverifikasi
180
290-0094884486 B-28112023
KMS Rakha Altamis Ahmad
Sudah Terverifikasi
181
290-0087910228-18112023
Kristabel Adeline Panjaitan
Sudah Terverifikasi
182
290-0099519236A-01112023
Kusuma Amijaya
Sudah Terverifikasi
183
290-0099462527-21102023
Kyrie Cleossa P. Louhenapessy
Sudah Terverifikasi
184
290-0089854441-02112023
Lando Haikal Ramadhan
Sudah Terverifikasi
185
290-0082369526-21102023
Latisya Oktalitha Sudrajat
Sudah Terverifikasi
186
290-0096080845-11112023
Lheonard Dadie Prayogo
Sudah Terverifikasi
187
290-0086156314A-21112023
Lintang Panjer Rino
Sudah Terverifikasi
188
290-0081343138A-01112023
Lovely Savira Dicy Putri
Sudah Terverifikasi
189
290-0092282108 A-08122023
M Fadil Mahadana Sumirat
Sudah Terverifikasi
190
290-0098906375-30112023
M. Aksel Bariq Alvaro
Sudah Terverifikasi
191
290-0082573562A-27102023
M. Dhafin Aditya Ferdinand
Sudah Terverifikasi
192
290-0096786071A-21112023
M. Reifan Al Fayi
Sudah Terverifikasi
193
290-0084558045-19102023
M. Revan Alvarendho
Sudah Terverifikasi
194
290-0096378353-05122023
Maalik Razif Muhammad
Sudah Terverifikasi
195
290-0092580249-27112023
Madhito Roksati Kuntojayamahe
Sudah Terverifikasi
196
290-0085708211-06112023
Mangoloi Dongoran
Sudah Terverifikasi
197
290-0081188189-24112023
Marchel Noverico
Sudah Terverifikasi
198
290-0098617202-23102023
Margaretha Roswita Putri P
Sudah Terverifikasi
199
290-0159183186 A-09122023
Miftahul Husni Hafizh
Sudah Terverifikasi
200
290-0082942397 A-28102023
Mika Octora Pramono
Sudah Terverifikasi
1 2 3 4 5 6 7